همایش ، کنگره ، سمینار، وبینار۱۸ اُمین کارگاه سالیانه روش های غیر جراحی جوان سازی صورت

۱۸ اُمین کارگاه سالیانه روش های غیر جراحی جوان سازی صورت 

با همکاری مرکز تحقیقات چشم دانشگاه علوم پزشکی ایران

18th Annual Workshop Non-Surgical Facial Rejuvenation
 
زمان: پنجشنبه ۵ آبان
ساعت 08:30 تا 16:00 
Thursday, Oct 27, 2022
 08:30 - 16:00  (Iran time)
Director: MB Kashkouli, MD