اصفهان (آخرین تاریخ برگزاری انتخابات: آبانماه 1400)

اصفهان (آخرین تاریخ برگزاری انتخابات: آبانماه 1400)
دکتر سیدمحمد قریشی
سوابق کاری (CV)
رئیس هیئت مدیره انجمن چشم پزشکی استان اصفهان
دکتر مهران وثوقی
سوابق کاری (CV)
نايب رئيس هيئت مديره انجمن چشم پزشكی استان اصفهان
دکتر علیرضا زندی
سوابق کاری (CV)
خزانه دار انجمن چشم پزشكی استان اصفهان
دکتر حسن رزمجو
سوابق کاری (CV)
عضو هیئت مديره انجمن چشم پزشكی استان اصفهان
دکتر علیرضا پیمان
سوابق کاری (CV)
عضو هیئت مدیره انجمن چشم پزشکی استان اصفهان
دکتر محمد هادی واعظی
سوابق کاری (CV)
بازرس انجمن چشم پزشكی استان اصفهان