اصفهان (آخرین تاریخ برگزاری انتخابات: دیماه 1396)

اصفهان (آخرین تاریخ برگزاری انتخابات: دیماه 1396)
دکتر سیدمحمد قریشی
سوابق کاری (CV)
رئیس هیئت مدیره انجمن چشم پزشکی استان اصفهان
دکتر علیرضا زندی
سوابق کاری (CV)
نايب رئيس هيئت مديره انجمن چشم پزشكی استان اصفهان
دکتر مهران وثوقی
سوابق کاری (CV)
خزانه دار انجمن چشم پزشكی استان اصفهان
دکتر حسن رزمجو
سوابق کاری (CV)
عضو هیئت مديره انجمن چشم پزشكی استان اصفهان
دکتر فرهاد فاضل
سوابق کاری (CV)
عضو هیئت مدیره انجمن چشم پزشکی استان اصفهان
دکتر محمد هادی واعظی
سوابق کاری (CV)
بازرس انجمن چشم پزشكی استان اصفهان