کرمان

کرمان
دکتر علی شریفی
سوابق کاری (CV)
رئیس هیئت مدیره انجمن چشم پزشکی استان کرمان
دکتر سیدمحمدجواد عماد
سوابق کاری (CV)
نایب رئیس هیئت مدیره انجمن چشم پزشکی استان کرمان
دکتر محمود رهرو
سوابق کاری (CV)
خزانه دار و عضو هیئت مدیره انجمن چشم پزشکی استان کرمان
دکتر محمدرضا سلیمانی
سوابق کاری (CV)
عضو هیئت مدیره انجمن چشم پزشکی استان کرمان
دکتر بهروز قدیری
سوابق کاری (CV)
بازرس انجمن چشم پزشکی استان کرمان