گیلان

گیلان
دکتر حسن بهبودی
سوابق کاری (CV)
رئیس هیئت مدیره انجمن چشم پزشکی استان گیلان
دکتر مهریار موثقی
سوابق کاری (CV)
نایب رئیس هیئت مدیره انجمن چشم پزشکی استان گیلان
دکتر محمد ساری محمد لی
سوابق کاری (CV)
خزانه دار و عضو هیئت مدیره انجمن چشم پزشکی استان گیلان
دکتر یوسف علیزاده
سوابق کاری (CV)
عضو هیئت مدیره انجمن چشم پزشکی استان گیلان
دکتر حسین یوردخانی
سوابق کاری (CV)
عضو هيئت مديره انجمن چشم پزشكی گیلان