سردبیران پیشین

سردبیران پیشین
دکتر هرمز شمس
سوابق کاری (CV)
استاد بازنشسته چشم پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی تهران - دوره سردبیری: 2014-2008
دکتر احمد جوادیان
سوابق کاری (CV)
استاد بازنشسته چشم پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی تهران - دوره سردبیری: 2007-1995
دکتر محمدقلی شمس
سوابق کاری (CV)
پـروفـسـور مـحـمـدقـلـی شـمـس
استاد بازنشسته چشم پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی تهران -دوره سردبیری: 1994-1969