قم

قم
دکتر سیداحمدحسین جنابان
سوابق کاری (CV)
رئیس هیئت مدیره انجمن چشم پزشکی استان قم
دکتر احمد رحیمی گائینی
سوابق کاری (CV)
نایب رئیس هیئت مدیره انجمن چشم پزشکی استان قم
دکتر علی حکیمی رحمانی
سوابق کاری (CV)
بازرس انجمن چشم پزشکی استان قم