البرز

البرز
دکتر ابوالحسن ملک فر
سوابق کاری (CV)
رئیس هیئت مدیره انجمن چشم پزشکی استان البرز
دکتر حسین علیمردانی
سوابق کاری (CV)
نايب رئيس هيئت مديره انجمن چشم پزشكی استان البرز
دکتر فاطمه حق بین
سوابق کاری (CV)
خزانه دار انجمن چشم پزشكی استان البرز
دکتر علیرضا کاملی
سوابق کاری (CV)
عضو هیئت مدیره انجمن چشم پزشكی استان البرز
دکتر منصور تیموری
سوابق کاری (CV)
عضو هيئت مديره انجمن چشم پزشكی استان البرز
دکتر حمید کرامتی
سوابق کاری (CV)
عضو هيئت مديره انجمن چشم پزشكی استان البرز
دکتر اصغر هدایتی
سوابق کاری (CV)
عضو هيئت مديره انجمن چشم پزشكی استان البرز
دکتر محمود ناطقی
سوابق کاری (CV)
بازرس انجمن چشم پزشكي استان البرز