آذربایجان شرقی (آخرین تاریخ برگزاری انتخابات: تیرماه 1397)

آذربایجان شرقی (آخرین تاریخ برگزاری انتخابات: تیرماه 1397)
دکتر عبداله شناسی
سوابق کاری (CV)
رئیس هیئت مدیره انجمن چشم پزشکی استان آذربایجان شرقی
دکتر محمد میرزائی
سوابق کاری (CV)
نايب رئيس هيئت مديره انجمن چشم پزشكی استان آذربایجان شرقی
دکتر محمدرضا صدقی پور
سوابق کاری (CV)
خزانه دار انجمن چشم پزشكی استان آذربایجان شرقی
دکتر افشین لطفی صدیق
سوابق کاری (CV)
عضو هيئت مديره انجمن چشم پزشكی استان آذربایجان شرقی
دکتر دیما عندلیب
سوابق کاری (CV)
عضو هيئت مديره انجمن چشم پزشكی استان آذربایجان شرقی
دکتر محمدباقر رهبانی نوبر
سوابق کاری (CV)
بازرس انجمن چشم پزشكي استان آذربایجان شرقی