مازندران (آخرین تاریخ برگزاری انتخابات: اسفندماه 1396)

مازندران (آخرین تاریخ برگزاری انتخابات: اسفندماه 1396)
دکتر علی اکبر سنجری عراقی
سوابق کاری (CV)
رئیس هیئت مدیره انجمن چشم پزشکی استان مازندران
دکتر علی اصغری قراخیلی
سوابق کاری (CV)
نایب رئیس هیئت مدیره انجمن چشم پزشکی استان مازندران
دکتر علی قدیری لنگری
سوابق کاری (CV)
خزانه دار و عضو هیئت مدیره انجمن چشم پزشکی استان مازندران
دکتر علی مکارمی
سوابق کاری (CV)
عضو هیئت مدیره انجمن چشم پزشکی استان مازندران
دکتر احمد احمدزاده امیری
سوابق کاری (CV)
عضو هیئت مدیره انجمن چشم پزشکی استان مازندران
دکتر مهرنوش قاسمی جیردهی
سوابق کاری (CV)
بازرس انجمن چشم پزشکی استان مازندران