اساسنامه

                                                          

معاونت آموزشی

انجمن چشم پزشکی ایران

 به نام خدا

آیین نامه انجمـن علمي چشم پزشکی استان .............

   

فصل اول ـ كليات

ماده 1ـ بر اساس مصوبه هیات مدیره انجمن چشم پزشکی ایران و در راستای توسعه و تسهیل در تشکیل شعب انجمن چشم پزشکی استانها که زیر نظر انجمن چشم پزشکی ایران اداره می شوند، در هر یک از مراکز استانهای کشور طبق این آيين‌نامه، انجمن چشم پزشکی شعبه آن استان تشکیل می گردد. كه در سطور بعد به اختصار " شعبه انجمن " ناميده مي‌شود.

ماده 2ـ شعبه انجمن صرفاً در زمينه‌هاي علمي، تحقيقاتي، تخصصي و صنفي فعاليت مي‌نمايد و اعضاي آن به نام انجمن حق فعاليت سياسي يا وابستگي به احزاب سياسي را ندارند.

ماده 3ـ شعبه انجمن غيرانتفاعي بوده و از تاريخ تصويب داراي شخصيت حقوقي است و رئيس هيات‌مديره آن نماينده قانوني انجمن مي‌باشد.

ماده 4ـ مركز شعبه در شهر..... آدرس: ............................................................................................. است که تحت نظارت انجمن چشم پزشکی ایران خواهد بود.

ماده 5ـ شعبه انجمن داراي تابعيت ايراني است.

ماده 6ـ شعبه انجمن از تاريخ تصويب در هیات مدیره انجمن چشم پزشکی ایران، براي مدت نامحدود تشكيل مي‌شود و ملزم به رعايت قوانين و مقررات جمهوري‌اسلامي و مصوبات انجمن چشم پزشکی ایران است.

 

فصل دوم ـ شرح وظايف و اهداف

ماده 7ـ به منظور نيل به اهداف مذكور در ماده 2 این آيين‌نامه، شعبه انجمن اقدامات و فعاليت‌هاي زير را به عمل خواهد آورد.

1ـ7ـ ارتباط با انجمن چشم پزشکی ایران و شرکت در برنامه های علمي، فني، تحقيقاتي، آموزشي و صنفي که توسط این انجمن برگزار میگردد، و ارائه گزارش سالیانه به انجمن چشم پزشکی ایران

2ـ7ـ ايجاد ارتباط علمي، فني، تحقيقاتي، آموزشي و تبادل‌نظر بين محققان، متخصصان و ساير كارشناساني كه به نحوي در شاخه‌هاي گوناگون رشته مرتبط با انجمن فعالیت دارند.

3ـ7ـ همكاري با مراکز وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دانشگاه‌ها و موسسات آموزشي و پژوهشي، سازمان نظام پزشکی استان و نيز ساير سازمان‌هايي كه به نحوي با فعاليت‌هاي شعبه انجمن مرتبط هستند.

4ـ7ـ ارائه خدمات آموزشي، علمي، فني و پژوهشي بر اساس ضوابط مربوطه در انجمن چشم پزشکی ایران.

5ـ7ـ ترغيب و تشويق چشم پزشکان،‌ پژوهشگران و دانشجويان استان مربوطه در پيشبرد فعاليت‌هاي علمي، پژوهشي و آموزشي، بهداشتي‌ و درماني.

6ـ7ـ همکاری با انجمن چشم پزشکی ایران در تهيه و تدوين و انتشار نشريات علمي، آموزشي.

7ـ7ـ همکاری با انجمن چشم پزشکی ایران در برگزاري گردهمايي‌هاي آموزشي و پژوهشي، آموزش مداوم در سطوح ملی و بین‌المللی با رعايت قوانين و مقررات جاري كشور.

8ـ7ـ همکاری با انجمن چشم پزشکی ایران در فراهم كردن زمينه مناسب جهت انجام پژوهش‌هاي علمي مرتبط با رشته مربوطه بخصوص از طريق تشويق و ترغيب متخصصين جوان.

9ـ7ـ مشاركت در تشكيل شوراي انجمن‌هاي علمي گروه پزشكي استان و برنامه‌ريزي امور مرتبط با آن.

10ـ7ـ جلب حمايت نهادهاي بين‌المللي براي انجام فعاليت‌هاي علمي، پژوهشي در عرصه ملي و در چارچوب ضوابط جاري كشور پس از تصویب هیات مدیره انجمن چشم پزشکی ایران

 

فصل سوم ـ عضويت

تمام  افرادیکه به شرح ذیل به عضویت شعب انجمن در می آیند عضو انجمن چشم ایران هستند و دارای عضویت همزمان در شعب انجمن چشم پزشکی ایران می باشند.

ماده 8ـ عضويت درشعبه انجمن به طرق زير مي‌‌باشد:

1ـ8ـ عضويت پيوسته: كليه افرادي كه حداقل داراي دانشنامه و یا گواهی نامه در رشته چشم پزشکی باشند مي‌توانند طبق ضوابط مذكور در اين آيين‌نامه به عضويت انجمن درآيند.

2ـ8ـ عضويت وابسته: كليه افرادي كه داراي  PhD در یکی از زمینه های وابسته به رشته چشم پزشکی باشند.

3ـ8ـ عضويت افتخاري: شخصيت‌هاي ايراني و خارجي كه مقام علمي، فرهنگي و اجتماعي آنان حائز اهميت خاص باشد و يا در پيشبرد اهداف شعبه انجمن كمك‌هاي موثر و ارزنده‌اي نموده باشند مي‌توانند پس از تایید هیات مدیره انجمن چشم پزشکی ایران به عضويت افتخاري پذيرفتــه شوند.

 تبصره 1ـ اعضاي وابسته مي‌توانند با احراز شرايط و تصويب هيات‌مديره به عضويت پيوسته برگزيده شوند.

 تبصره 2ـ اعضاي پيوسته انجمن بايستي شرايط هيات‌ موسس و هيات‌مديره مذكور در ماده 7 آيين‌نامه نحوه تشكيل و شرح وظايف كميسيون را دارا باشند.

 ماده 9ـ هر يك از اعضاي شعبه انجمن سالانه مبلغي را كه ميزان آن توسط هيات‌مديره انجمن چشم پزشکی ایران تعيين و به تصويب مجمع عمومي خواهد رسيد به عنوان حق عضويت پرداخت خواهند كرد، که به حساب شعبه انجمن استان و یا به حساب انجمن چشم پزشکی ایران واریز خواهد شد.

 تبصره 1ـ پرداخت حق عضويت هيچگونه حق و ادعايي را نسبت به دارايي شعبه انجمن براي عضو ايجاد نخواهد كرد.

 تبصره 2ـ ملاك تعداد اعضاي پيوسته هر شعبه انجمن تعداد ثبت‌نام‌شدگان همان سال خواهد بود و لذا افرادي مجاز به شركت در انتخابات هيات‌مديره هستند كه حق عضويت گذشته خود را کامل پرداخته و حق عضويت مصوب همان سال را پرداخت نموده و برگ شركت در جلسه مجمع عمومي و انتخابات را دريافت كرده باشند.

ماده 10ـ عضويت در انجمن و شعب آن در يكي از موارد زير خاتمه مي‌‌يابد:

1ـ10ـ استعفاي كتبي عضو

2ـ10ـ عدم پرداخت حق عضويت سالانه و معوقه در مهلتي كه هيات‌مديره تعيين مي‌نمايد.

3ـ10ـ زوال يكي از شرايط عضويت و نيز محكوميت قطعي در هيات‌هاي بدوي و عالي انتظامي سازمان نظام‌پزشكي به محروميت موقت يا دائم از اشتغال به حرف پزشكي است.

 تبصره 1ـ مدت تعليق عضويت معادل مدت محروميت از اشتغال به حرف پزشكي است.

 تبصره 2ـ تصميم نهايي راجع به پذیرش و یا عدم پذيرش و نيز خاتمه عضويت، با هيات‌مديره انجمن چشم پزشکی استانخواهد بود.

 

فصل چهارم ـ اركان شعبه انجمن

ماده 11ـ شعبه انجمن داراي اركان زير است:

1ـ11ـ مجمع عمومي

2ـ11ـ هيات‌مديره

3ـ11ـ بازرس

 الف ـ مجمع عمومي

ماده 12ـ مجمع عمومي از گردهمايي اعضاي پيوسته شعبه استان و با حضور نماینده انجمن چشم پزشکی ایران به صورت زير تشكيل مي‌گردد:

1ـ12ـ مجمع عمومي عادي كه هر سال يك‌بار تشكيل مي‌شود و به امور جاري شعبه انجمن رسيدگي مي‌كند و نيز مي‌تواند  حسب ضرورت به عنوان مجمع عمومی فوق العاده تشكيل گردد.

3-12- اولین جلسه مجمع عمومی عادی، پس از موافقت اولیه انجمن چشم پزشکی ایران و حداکثر ظرف شش ماه با درج آگهی در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار یا محلی تشکیل خواهد شد.

 تبصره 1ـ جلسات مجمع عمومي عادي و فوق‌العاده هر يك با حضور حداقل نصف به‌علاوه يك اعضای پيوسته رسميت مي‌يابد و در مجامع عمومي فوق‌العاده تصميمات با دوسوم آرا خواهد بود.

 تبصره 2ـ چنانچه حدنصاب لازم براي تشكيل جلسات مجمع عمومي عادي و فوق‌العاده بدست نيامد به فاصله يك‌ماه از تاريخ جلسه اوليه نسبت به دعوت مجدد به همان نحو با ذكر نتيجه دعوت قبلي اقدام مي‌شود در اينصورت مجمع با هر تعداد از اعضاي حاضر تشكيل خواهد شد.

ماده 13ـ وظايف مجمع عمومي عادي به شرح زير مي‌باشد:

1ـ13ـ ‌استماع گزارش هيات‌مديره و بازرس و رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به گزارش فعاليت‌هاي سالانه شعبه استان

2ـ13ـ انتخاب و يا عزل اعضاي هيات‌مديره

3ـ13ـ انتخاب يك نفر از اعضا به عنوان بازرس اصلي و يك نفر علي‌البدل

4ـ13ـ تصويب آيين‌نامه‌ها و ضوابط اجرايي موردلزوم براي پيشبرد امور شعبه انجمن به پيشنهاد هيات‌مديره

 تبصره ـ در كليه جلسات مجامع عمومي نماينده انجمن چشم پزشکی ایران جهت حضور در جلسه دعوت خواهد شد. در صورت عدم حضور نماينده جلسه رسميت نخواهد يافت.

 ب ـ هيات‌مديره

ماده 14ـ اعضاي هيا‌ت‌مديره مركب از 3 یا 5 نفرهستند و یک نفر هم به عنوان عضو علي‌البدل انتخاب مي‌شود. اعضاي مذكور در جلسه مجمع عمومي عادي هر 3 سال يك بار با راي مخفي از ميان اعضاي پيوسته شعبه انجمن انتخاب خواهند شد، عضويت در هيات‌مديره افتخاري است.

 تبصره 1ـ در استانهایی که تعداد چشم پزشکان آن استان کمتر از 25 نفر است، تعداد اعضای اصلی هیات مدیره بیش از سه نفر نخواهد بود. در مواردیکه تعداد چشم پزشکان 25 نفرو یا بیش از این عدد است انتخاب تعداد اعضا هيات‌مديره از میان 3 و یا 5 نفر به عهده مجمع عمومی خواهد بود.

 تبصره 2- افرادی می توانند جهت عضویت در هیات مدیره کاندیدا و انتخاب شوند که پروانه مطب و یا اشتغال به کار در آن استان را داشته باشند.

تبصره 3- جلسات هيات‌مديره حداقل هر دو ماه يك بار تشكيل مي‌شود و با حضور دوسوم اعضا رسميت مي‌يابد و تصميمات با نصف بعلاوه یک قابل اجرا خواهد بود.

ماده 15ـ هيات‌مديره در اولين جلسه يك نفر رئيس، يك نفر نايب‌رئيس و يك نفر خزانه‌دار با راي كتبي اكثريت اعضاي هيات‌مديره انتخاب مي‌نمايد.

تبصره 1-   رئيس شعبه انجمن و نایب رئیس شعبه انجمن و بازرس بيش از دو دوره متوالي نمي توانند برای ابقای اين سه مسئوليت انتخاب شوند.

 تبصره 2 - رئيس هيات‌مديره مسئول اداره امور جاري انجمن و مجری كليه مصوبات هيات‌مديره و نماينده قانوني و شخصيت حقوقي انجمن در نزد مراجع مختلف خواهد بود.

 تبصره 3ـ کليه اوراق تعهدآور با امضای رئيس هيات‌مديره و  امضاي خزانه‌دار و مهر شعبه انجمن و نامه‌هاي رسمي اداري با  امضاي رئيس هيات‌مديره و در غياب او نايب‌رئيس خواهد بود.

تبصره 4ـ چنانچه هريك از اعضاي هيات‌مديره 3 جلسه متوالي و يا 5 جلسه متناوب بدون دليل موجه ( به تشخيص هيات‌مديره ) در جلسات شركت ننمايد مستعفي شناخته خواهد شد.

 تبصره 5ـ در صورت استعفا و بركناري و يا فوت هريك از اعضاي هيات‌مديره عضو علي‌البدل براي مابقي دوره عضويت به جانشيني وي تعيين خواهد شد.

 ماده 16ـ هيات‌مديره موظف است ظرف حداكثر چهارماه پيش از پايان تصدي خود نسبت به فراخوان مجمع عمومي و انتخاب هيات‌مديره جديد با حضور نماينده انجمن چشم ایران اقدام و بلافاصله نتايج را همراه با صورتجلسه مجمع عمومي براي بررسي و تایید به انجمن چشم پزشکی ایران ارسال نمايد.

 تبصره ـ هيات‌مديره قبلي تا تائيد هيات‌مديره جديد از سوي  انجمن چشم ایران، مسئوليت امور شعبه انجمن را برعهده خواهد داشت.

 ماده 17ـ وظايف و اختيارات هيات‌مديره:

1ـ17ـ دعوت مجامع عمومي عادي و فوق‌العاده

2ـ17ـ اجراي تصميمات متخذه در مجامع عمومي

3ـ17ـ تشكيل جلسات سخنراني و گردهمايي‌هاي علمي، صنفي و پژوهشي با رعايت قوانين و مقررات جاري استان

4ـ17ـ تهيه ضوابط و مقررات و آيين‌نامه‌هاي اجرايي

5ـ17ـ تهيه گزارش سالانه فعاليت‌هاي انجمن براي ارائه به بازرس و مجمع عمومي

6ـ17ـ تهيه ترازنامه و ارائه آن به مجمع عمومي

7ـ17ـ قبول هدايا و كمك‌هاي مالي براي انجمن

8ـ17ـ اداره امور انجمن در چارچوب مفاد اساسنامه

9ـ17ـ پيشنهاد انحلال شعبه انجمن به مجمع عمومي فوق‌العاده پس از تایید انجمن چشم پزشکی ایران

ج ـ بازرس

ماده 18ـ شعبه انجمن داراي یک نفر بازرس اصلي خواهد بود كه هر 3 سال يك بار در جلسه مجمع عمومي عادي با راي مخفي از ميان اعضاي پيوسته انتخاب خواهد شد.

ماده 19ـ وظايف بازرس به شرح زير است:

1ـ19ـ بررسي كليه اسناد و مدارك مالي انجمن و تهيه گزارش براي ارائه به مجمع عمومي

2ـ19ـ بررسي گزارش سالانه هيات‌مديره اعم از مالي و غيرمالي و تهيه گزارش از عملكرد انجمن و ارائه به مجمع عمومي

3ـ19ـ گزارش هرگونه تخلف هيات‌مديره از مفاد آيين‌نامه به مجمع عمومي

4ـ19ـ دعوت از مجمع عمومي فوق‌العاده در موارد ضروري

تبصره: بازرس نمی تواند در امور اداری و مالی شعبه انجمن مسوولیتی به عهده گیرد بلکه باید پیوسته ناظر کیفی و کمی فعالیتهای اجرایی باشد.

 ماده 20ـ شركت بازرس در جلسات هيات‌مديره بدون حق راي مجاز است و در هر زمان مي‌تواند اسناد و دفاتر مالي انجمن را از هيات‌مديره مطالبه و مورد بررسي قرار دهد.

 ماده 21ـ در پايان هر سال مالي رياست هيات‌مديره گزارش فعاليت‌هاي سالانه انجمن و ترازنامه مالي آن را حداقل 45 روز قبل از تشكيل اولين جلسه مجمع عمومي سالانه براي تائيد در اختيار بازرس قرار خواهد داد.

 

 فصل پنجم ـ منابع مالی انجمن

ماده 22ـ منابع مالي انجمن عبارتست از:

1ـ22ـ حق عضويت اعضا

2ـ22ـ از محل هدايا و كمك‌ها

3ـ22ـ درآمد حاصل از فعاليت‌هاي آموزشي، پژوهشي و فنی و انتشاراتي

4ـ22ـ حمايت‌هاي مالي انجمن چشم پزشکی ایران، دانشگاه علوم پزشکی و سازمان نظام پزشکی استان

 

فصل ششم ـ موارد انحلال انجمن

ماده 23ـ در صورت درخواست هيات‌مديره يا بازرس و يا 3/1 اعضاي پيوسته و تصويب مجمع عمومي فوق‌العاده  پس از تایید هیات مدیره انجمن چشم ایران به هر دليل شعبه انجمن منحل مي‌گردد.

ماده 24ـ مجمع عمومي فوق‌العاده كه تصميم به انحلال شعبه انجمن مي‌گيرد در همان جلسه نسبت به انتخاب هيات‌ تسويه و تعيين مدت ماموريت آن اقدام خواهد كرد.

ماده 25ـ هيات تسويه در جلسات ساليانه مجمع عمومي فوق‌العاده شعبه انجمن گزارش اقدامات خود را ارائه مي‌نمايد. ختم عمليات تسويه بايد به تصويب مجمع عمومي فوق‌العاده و هیات مدیره انجمن چشم پزشکی ایران برسد و در یکی از روزنامه های رسمي کشور و نیز يكي از جرايد كثيـرالانتشار استان مربوطه آگهي شود.

 تبصره ـ باقيمانده دارايي‌هاي شعبه انجمن پس از وضع ديون و مخارج و تصويب هيات تسويه به هیات مدیره انجمن چشم پزشکی ایران تحویل  خواهد شد.

 ماده 26- اين اساسنامه مشتمل بر شش فصل و بیست و شش ماده و بیست تبصره در تاريخ 1391/9/30 به تصويب هیات مدیره انجمن چشم پزشکی ایران رسيد.