هیئت مدیره گروه فوق تخصصی ویتره و رتین انجمن چشم پزشکی ایران

هیئت مدیره گروه فوق تخصصی ویتره و رتین انجمن چشم پزشکی ایران
دکتر مهدی مدرس زاده
سوابق کاری (CV)
رئیس هیئت مدیره
دکتر خلیل قاسمی فلاورجانی
سوابق کاری (CV)
نایب رئیس
دکتر حمید احمدیه
سوابق کاری (CV)
عضو هيئت مديره
دکتر رضا کارخانه
سوابق کاری (CV)
عضو هيئت مديره
دکتر احمد میرشاهی
سوابق کاری (CV)
عضو هيئت مديره