هیئت مدیره کنونی (آخرین تاریخ برگزاری انتخابات: آبانماه 1397)

هیئت مدیره کنونی (آخرین تاریخ برگزاری انتخابات: آبانماه 1397)
دکتر محمود جباروند
سوابق کاری (CV)
دبیر کل و رئیس هیئت مدیره انجمن چشم پزشکی ایران
استاد گروه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران - فوق تخصص بیماری های قرنیه
دکتر محمدرضا صداقت
سوابق کاری (CV)
نايب رئيس و عضو هيئت مديره انجمن چشم پزشكی ايران
استاد گروه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد- فوق تخصص بیماری های قرنیه
دکتر علی صادقی طاری
سوابق کاری (CV)
عضو هيئت مديره و دبیر انجمن چشم پزشكی ايران
استاد گروه چشم‌ پزشكی دانشگاه علوم پزشكی تهران – فوق تخصص بيماری های پلاستیک و ترمیمی چشم
دکتر محمدمهدی مطهری
سوابق کاری (CV)
عضو هيئت مديره و خزانه دار انجمن چشم پزشكي ايران
استادیار گروه چشم‌پزشكي دانشگاه علوم پزشكی گلستان – فوق تخصص بيماری های شبکیه
دکتر حمید احمدیه
سوابق کاری (CV)
عضو هيئت مديره انجمن چشم پزشكی ايران
استاد گروه چشم ‌پزشكی دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی – فوق تخصص بيماری های شبكيه
دکتر امین الله نیک اقبالی
سوابق کاری (CV)
عضو هيئت مديره انجمن چشم پزشكی ايران
استاد گروه چشم ‌پزشكی دانشگاه علوم پزشكی ایران – فوق تخصص بيماری های شبكيه
دکتر سیدابوالقاسم موسوی
سوابق کاری (CV)
عضو هيئت مديره انجمن چشم پزشكی ايران
متخصص و جراح بيماری های چشم
دکتر سیامک زارعی قنواتی
سوابق کاری (CV)
عضو هيئت مديره انجمن چشم پزشكی ايران
دانشیار گروه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد - فوق تخصص بیماری های قرنیه
دکتر حامد قاسمی
سوابق کاری (CV)
عضو هيئت مديره انجمن چشم پزشكی ايران
دانشیار گروه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران- فوق تخصص بیماری های قرنیه
دکتر محمد ساری محمد لی
سوابق کاری (CV)
عضو هيئت مديره انجمن چشم پزشكی ايران
فوق تخصص بيماری های قرنیه
دکتر احمد گل کار
سوابق کاری (CV)
عضو هيئت مديره انجمن چشم پزشكی ايران
متخصص و جراح بيماری های چشم
دکتر پرویز الیاسی
سوابق کاری (CV)
بازرس انجمن چشم پزشكی ايران
متخصص و جراح بيماری های چشم