یزد (آخرین تاریخ برگزاری انتخابات: خرداد 1396)

یزد (آخرین تاریخ برگزاری انتخابات: خرداد 1396)
دکتر محمدرضا شجاع
سوابق کاری (CV)
رئیس هیئت مدیره انجمن چشم پزشکی استان یزد
دکتر احمد قطب زاده اردکانی
سوابق کاری (CV)
نایب رئیس هیئت مدیره انجمن چشم پزشکی استان یزد
دکتر منیژه مهدوی اناری
سوابق کاری (CV)
خزانه دار و عضو هیئت مدیره انجمن چشم پزشکی استان یزد
دکتر مسعودرضا معنویت
سوابق کاری (CV)
عضو هیئت مدیره انجمن چشم پزشکی استان یزد
دکتر سید علی محمد سادات اخوی
سوابق کاری (CV)
بازرس انجمن چشم پزشکی استان یزد