هیئت مدیره گروه فوق تخصصی استرابیسم و نوروافتالمولوژی انجمن چشم پزشکی ایران

هیئت مدیره گروه فوق تخصصی استرابیسم و نوروافتالمولوژی انجمن چشم پزشکی ایران
دکتر محمدرضا اکبری باغبانی
سوابق کاری (CV)
رئیس هیئت مدیره
دکتر ژاله رجوی
سوابق کاری (CV)
نایب رئیس
دکتر عباس باقری لطف آباد
سوابق کاری (CV)
عضو هيئت مديره
دکتر آرش میرمحمد صادقی
سوابق کاری (CV)
عضو هيئت مديره
دکتر مصطفی سلطان سنجری
سوابق کاری (CV)
عضو هیئت مدیره