آذربایجان غربی

آذربایجان غربی
دکتر غلامرضا محمدزاده قوشچی
سوابق کاری (CV)
رئیس هیئت مدیره انجمن چشم پزشکی استان آذربایجان غربی
دکتر نورالدین شریفی
سوابق کاری (CV)
نایب رییس هيئت مديره انجمن چشم پزشكی استان آذربایجان غربی
دکتر نادر سیفی
سوابق کاری (CV)
عضو هيئت مديره انجمن چشم پزشكی استان آذربایجان غربی
دکتر احد بقال صدری فروش
سوابق کاری (CV)
بازرس انجمن چشم پزشكی استان آذربایجان غربی