کرمانشاه

کرمانشاه
دکتر حمید آریایی تبار
سوابق کاری (CV)
رئیس هیئت مدیره انجمن چشم پزشکی استان کرمانشاه
دکتر فریبا شیخی شوشتری
سوابق کاری (CV)
عضو هیئت مدیره انجمن چشم پزشکی استان کرمانشاه
دکتر جلیل امیدیان
سوابق کاری (CV)
عضو هیئت مدیره انجمن چشم پزشکی استان کرمانشاه
دکتر محمود مبلغی
سوابق کاری (CV)
بازرس انجمن چشم پزشکی استان کرمانشاه