هیئت مدیره گروه فوق تخصصی جراحان قرنیه و رفرکتیو انجمن چشم پزشکی ایران

هیئت مدیره گروه فوق تخصصی جراحان قرنیه و رفرکتیو انجمن چشم پزشکی ایران
دکتر سیدمحمد قریشی
سوابق کاری (CV)
رئیس هیئت مدیره
دکتر محمود جباروند
سوابق کاری (CV)
عضو هيئت مديره
دکتر محمدرضا صداقت
سوابق کاری (CV)
عضو هيئت مديره
دکتر فیروزه رحیمی
سوابق کاری (CV)
عضو هيئت مديره
دکتر سیامک زارعی قنواتی
سوابق کاری (CV)
عضو هيئت مديره
دکتر سیدجواد هاشمیان
سوابق کاری (CV)
عضو هيئت مديره
دکتر افشین لطفی صدیق
سوابق کاری (CV)
عضو هيئت مديره