هیئت مدیره گروه فوق تخصصی گلوکوم انجمن چشم پزشکی ایران

هیئت مدیره گروه فوق تخصصی گلوکوم انجمن چشم پزشکی ایران
دکتر حیدر امینی
سوابق کاری (CV)
رئیس هیئت مدیره
دکتر شاهین یزدانی
سوابق کاری (CV)
نایب رئیس
دکتر محمد پاکروان
سوابق کاری (CV)
عضو هيئت مديره
دکتر یداله اسلامی
سوابق کاری (CV)
عضو هيئت مديره
دکتر نوید نیلفروشان
سوابق کاری (CV)
عضو هيئت مديره