همایش ، کنگره ، سمینار، وبینارAnterior Segment Weekly Webinar: Challenges in Corneal Cross Linking

Start Date: 1399/11/03 - 1/22/2021

End Date: 1399/11/03 - 1/22/2021

Time: 20:30 - 22:30

Webinar Archive: https://zoom.us/rec/play/wfsPz4bNH0ARqaabwEtTBRIW8DaMyVa15IEC33ktviuf6g5CsT6GNxgcCIIiC-S8PB0nAPWMZbZzEoc.qGI8WR2E7CNf2ri2

 

وبینار هفتگی گروه آنتریور سگمنت انجمن چشم پزشکی ایران

زمان: جمعه 3 بهمن ماه ساعت 20:30 الی 22:30

Anterior Segment Weekly Webinar: Challenges in Corneal Cross Linking

با همکاری گروه چشم دانشگاههای شهید بهشتی و شهید صدوقی یزد

Friday, January 22, 2021, 20:30-22:30 Iran Time

Moderators: Mohammad reza Shoja, MD / Mohammad mehdi Sadoughi, MD

Panelists: Mohammad ali Javadi, MD / Hasan Hashemi, MD / Mohammad reza Sedaghat, MD / Hossein Mohammad Rabei, MD / Nader Nassiri, MD

Speakers: Manijeh Mahdavi Anari, MD / Bahram Einollahi, MD / Farid Karimian, MD / Mohammad mehdi Sadoughi, MD / Mohammad reza Shoja, MD

Join Zoom Meeting:  https://zoom.us/j/92788454862?pwd=QWF4RzBOeHVyMXR4cUdUZI9DOFVKZz09 

Meeting ID: 927 8845 4862 

Passcode: 485200