همایش ، کنگره ، سمینار، وبینارجشنواره شمس

Start Date: 1399/12/14 - 3/4/2021

End Date: 1399/12/14 - 3/4/2021

 

 

 سیزدهمین جشنواره شمس در تاریخ 14 اسفندماه 1399 به صورت مجازی برگزار خواهد شد.