1395-1397

دوره:
1395-1397
دکتر محمود جباروند
سوابق کاری (CV)
رئیس هیئت مدیره انجمن چشم پزشکی ایران
دکتر محمدرضا صداقت
سوابق کاری (CV)
نایب رئیس هیئت مدیره انجمن چشم پزشکی ایران
دکتر علی صادقی طاری
سوابق کاری (CV)
خزانه دار و عضو هیئت مدیره انجمن چشم پزشکی ایران
دکتر هرمز شمس
سوابق کاری (CV)
عضو هیئت مدیره انجمن چشم پزشکی ایران
دکتر حمید احمدیه
سوابق کاری (CV)
عضو هیئت مدیره انجمن چشم پزشکی ایران
دکتر امین الله نیک اقبالی
سوابق کاری (CV)
عضو هیئت مدیره انجمن چشم پزشکی ایران
دکتر سیامک زارعی قنواتی
سوابق کاری (CV)
عضو هیئت مدیره انجمن چشم پزشکی ایران
دکتر محمدحسین ملک مدنی
سوابق کاری (CV)
بازرس انجمن چشم پزشکی ایران