اخبار

پیام تسلیت هیأت مدیره گروه ویتره و رتین انجمن چشم پزشکی ایران

خبر فقدان ناگهانی دکتر رامین تدینی ، همگان را متحیر و ماتم زده ساخت. دکتر رامین تدینی در عمر کوتاه و پربار خویش بعنوان یکی از برجسته ترین متخصصین شبکیه در اروپا و جهان نقش بزرگی در گسترش و اعتلای این دانش ایفا کرد و خدمات او در این عرصه فراموش ناشدنی است. ارتباط علمی دکتر تدینی با همکاران داخل کشور و حضور فعال وی در کنگره های چشم پزشکی ایران ستایش برانگیز بود. در کنار اعتبار وتوان علمی بالا، تواضع و مهربانی دکتر تدینی، همواره بیماران و همکارانش را تحت تأثیر قرار می داد. ایشان در چند سال اخیر ریاست یکی از مهمترین بخش های چشم پزشکی پاریس را بعهده داشت و در عین حال مسؤلیت های گوناگون در رهبری یورتینا و مدیریت طرح های تحقیقاتی چند مرکزی در اروپا در کارنامه درخشان او قابل مشاهده بود.

یاد و خاطره اش گرامی باد

هیأت مدیره گروه ویتره و رتین انجمن چشم پزشکی ایران