اخبار

وبینار بین المللی How COVID 19 impacted on Rhino-Orbital-Cerebral Mucormycosis در تاریخ 1 مرداد برگزار خواهد شد

 وبینار بین المللی با عنوان How COVID 19 impacted on Rhino-Orbital-Cerebral Mucormycosis در تاریخ 1 مرداد برگزار خواهد شد. 

Download PDF

جهت انتقال به صفحه ثبت نام وبینار اینجا کلیک کنید.