همایش ، کنگره ، سمینار، وبینارجشنواره شمس

Start Date: 1399/12/14 - 2021/03/04

End Date: 1399/12/14 - 2021/03/04

 سیزدهمین جشنواره شمس در تاریخ 14 اسفتدماه 1399 به صورت مجازی برگزار خواهد شد.