همایش ، کنگره ، سمینار، وبیناربیست و نهمین کنگره سالیانه چشم پزشکی انجمن چشم پزشکی ایران