همایش ، کنگره ، سمیناربیست و نهمین کنگره سالیانه چشم پزشکی انجمن چشم پزشکی ایران