همایش ، کنگره ، سمینار، وبینارنهمین سمینار چشم پزشکی ترجمانی