همایش ، کنگره ، سمینارنهمین سمینار چشم پزشکی ترجمانی