همایش ، کنگره ، سمینار، وبینارسمینار سالیانه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز پدیاتریک افتالمولوژی