همایش ، کنگره ، سمینار، وبیناربیست و هفتمین سمینار چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز