همایش ، کنگره ، سمیناربیست و هفتمین سمینار چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز