اخبار

شخصیتهای برتر سال 98 انجمن چشم پزشکی

 

1- شخصیت برتر سال 

جناب آقای دکتر محمدصادق پیروز

2- معلمین برتر

جناب آقای دکتر مجید ابریشمی

جناب آقای دکتر مسعود ناصری پور

جناب آقای دکتر احمد شجاعی باغینی

3- محققین برتر

 دکتر شاهین یزدانی

دکتر محمدرضا رزاقی نژاد