اخبار

فرارسیدن ماه محرم ایام سوگواری سرور آزادگان جهان امام حسین (ع) را تسلیت می گوییم

 

         باز این چه شورش است که در خلق عالم است           باز این چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است   

             باز این چه رستخیز عظیم است کز زمین                     بی نفخ صور خاسته تا عرش اعظم است         

           این صبح تیره باز دمید از کجا کزو                               کار جهان و خلق جهان جمله درهم است       

 گویا طلوع میکند از مغرب آفتاب                                کاشوب در تمامی ذرات عالم است     

 گرخوانمش قیامت دنیا بعید نیست                             این رستخیز عام که نامش محرم است