هیئت مدیره گروه فوق تخصصی پلاستیک و ترمیمی چشم

 

دکتر علی صادقی طاری

رئيس هيئت مديره گروه فوق تخصصی پلاستیک و ترمیمی چشم

Email: tuerc@sina.tums.ac.ir

دكتر حسین سالور

نايب رئيس هيئت مديره گروه فوق تخصصی پلاستیک و ترمیمی چشم

 Email: hosseinsalour@yahoo.com

دکتر محسن بهمنی کشکولی

عضو هیئت مدیره گروه فوق تخصصی پلاستیک و ترمیمی چشم

Email: bahmani@eyeplasticsurgeries.com, www.eyeplasticsurgeries.com

دکتر محمدطاهر رجبی

عضو هیئت مدیره گروه فوق تخصصی پلاستیک و ترمیمی چشم

Email:mt_rajabi@yahoo.com

دکتر بهرام اشراقی

عضو هیئت مدیره گروه فوق تخصصی پلاستیک و ترمیمی چشم

 Email: eshraghyy@yahoo.com