هیئت مدیره گروه فوق تخصصی گلوکوم

دكتر حیدر امینی

رئيس هيئت مديره گروه فوق تخصصی گلوکوم

استاد گروه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران - فوق تخصص گلوکم

دکتر شاهین یزدانی

نايب رئيس هيئت مديره گروه فوق تخصصی گلوکوم

دانشیار گروه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران - فوق تخصص گلوکم

دکتر نوید نیلفروشان

عضو هیئت مدیره گروه فوق تخصصی گلوکوم

استاد گروه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران - فوق تخصص گلوکم

دکتر یداله اسلامی

عضو هیئت مدیره گروه فوق تخصصی گلوکوم

استاد گروه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران - فوق تخصص گلوکم

دکتر  محمد پاکروان

عضو هيئت مديره گروه فوق تخصصی گلوکوم

استاد گروه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - فوق تخصص گلوکم