هیئت مدیره گروه فوق تخصصی جراحان قرنیه و رفرکتیو

دكتر سید محمد قریشی

رئيس هيئت مديره گروه فوق تخصصی قرنیه و رفرکتیو (سگمان قدامی)

 استاد گروه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - فوق تخصص جراحی قرنیه و عیوب انکساری

دکتر محمود جباروند

عضو هيئت مديره گروه فوق تخصصی قرنیه و رفرکتیو (سگمان قدامی)

 استاد گروه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران - فوق تخصص جراحی قرنیه و عیوب انکساری

دکتر محمد علی جوادی

عضو هیئت مدیره گروه فوق تخصصی قرنیه و رفرکتیو (سگمان قدامی)

استاد گروه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - فوق تخصص جراحی قرنیه و عیوب انکساری

دکتر فیروزه رحیمی

عضو هیئت مدیره گروه فوق تخصصی قرنیه و رفرکتیو (سگمان قدامی)

 استاد گروه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران - فوق تخصص جراحی قرنیه و عیوب انکساری

دکتر سیامک زارعی قنواتی

عضو هیئت مدیره گروه فوق تخصصی قرنیه و رفرکتیو (سگمان قدامی)

 دانشیار گروه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد - فوق تخصص جراحی قرنیه و عیوب انکساری

دكتر محمدرضا صداقت

عضو  هیئت مدیره گروه فوق تخصصی قرنیه و رفرکتیو (سگمان قدامی)

استاد گروه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد - فوق تخصص جراحی قرنیه و عیوب انکساری

دکتر رامین صلوتی

عضو هیئت مدیره گروه فوق تخصصی قرنیه و رفرکتیو (سگمان قدامی)

استاد گروه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز - فوق تخصص جراحی قرنیه و عیوب انکساری

دکتر فرید کریمیان

عضو هيئت مديره گروه فوق تخصصی قرنیه و رفرکتیو (سگمان قدامی)

استاد گروه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - فوق تخصص جراحی قرنیه و عیوب انکساری

دکتر افشین لطفی صدیق

 

عضو  هیئت مدیره گروه فوق تخصصی قرنیه و رفرکتیو (سگمان قدامی)

دانشیار گروه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز - فوق تخصص جراحی قرنیه و عیوب انکساری

 

دکتر سید جواد هاشمیان

عضو هيئت مديره گروه فوق تخصصی قرنیه و رفرکتیو (سگمان قدامی)

دانشیار گروه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران - فوق تخصص جراحی قرنیه و عیوب انکساری