هیئت مدیره گروه فوق تخصصی یووییت

دکتر مسعود سهیلیان

رئيس هيئت مديره گروه فوق تخصصی یووییت

 Email: masoud_soheilian@yahoo.com

دکتر نازنین ابراهیمی ادیب

نايب رئيس هيئت مديره گروه فوق تخصصی یووییت

  Email: nazanin.ebrahimiadib@gmail.com

دکتر علیرضا هدایت فر

 

 عضو هیئت مدیره گروه فوق تخصصی یووییت

 Email: ahedayatfar@norc.ac.ir

دکتر مریم حسینی

عضو هیئت مدیره گروه فوق تخصصی یووییت

  Email: smaryam_hosseini@yahoo.com

دکتر محمد زارعی

عضو هیئت مدیره گروه فوق تخصصی یووییت

  Email: mzareiran@yahoo.com