هیئت مدیره گروه فوق تخصصی استرابیسم و نوروافتالمولوژی

دکتر محمدرضا اکبری باغبانی

رئيس هيئت مديره گروه فوق تخصصی استرابیسم نوروافتالمولوژی

دانشیار گروه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران - فوق تخصص استرابیسم 

دكتر ژاله رجوی

نايب رئيس هيئت مديره گروه فوق تخصصی استرابیسم نوروافتالمولوژی

استاد گروه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - فوق تخصص استرابیسم

دکتر عباس باقری

عضو هیئت مدیره گروه فوق تخصصی استرابیسم نوروافتالمولوژی

استاد گروه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - فوق تخصص استرابیسم

دکتر آرش میرمحمدصادقی

عضو هیئت مدیره گروه فوق تخصصی استرابیسم نوروافتالمولوژی

دانشیار گروه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران - فوق تخصص استرابیسم 

دکتر مصطفی سلطان سنجری

عضو هیئت مدیره گروه فوق تخصصی استرابیسم نوروافتالمولوژی

ستاد گروه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران - فوق تخصص استرابیسم و نوروافتالمولوژی