کمیته ها

نام کمیته ریاست
کمیته اخلاق دکتر محمد ابریشمی
کمیته انتشارات، آموزش و پژوهش دکتر هرمز شمس
کمیته بین الملل دکتر سیامک زارع قنواتی
کمیته جوانان دکتر محمدرضا صداقت
کمیته جوایز دکتر گیتا غیاثوند، دکتر محمدرضا جعفری نسب
کمیته رفاهی دکتر محسن رمضان زاده
کمیته صنفی دکتر امین اله نیک اقبالی
کمیته علمی دکتر حمید احمدیه