هیئت مدیره گروه فوق تخصصی ویتره و رتین

دکتر مهدی مدرس زاده

رئيس هيئت مديره گروه فوق تخصصی ویتره و رتین 

استاد گروه چشم ‌پزشكی دانشگاه علوم پزشكی ایران – فوق تخصص بيماری های شبكيه 

دکتر خلیل قاسمی فلاور جانی

نايب رئيس هيئت مديره گروه فوق تخصصی ویتره و رتین 

دانشیار گروه چشم ‌پزشكی دانشگاه علوم پزشكای ایران – فوق تخصص بيماری های شبكيه 

دکتر حمید احمدیه

عضو هیئت مدیره گروه فوق تخصصی ویتره و رتین 

استاد گروه چشم ‌پزشكی دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی – فوق تخصص بيماری های شبكيه

دکتر رضا کارخانه

عضو هیئت مدیره گروه فوق تخصصی ویتره و رتین 

استاد گروه چشم ‌پزشكی دانشگاه علوم پزشكی تهران – فوق تخصص بيماری های شبكيه

دکتر احمد میرشاهی

عضو هيئت مديره گروه فوق تخصصی ویتره و رتین 

استاد گروه چشم ‌پزشكی دانشگاه علوم پزشكی تهران – فوق تخصص بيماری های شبكيه